01.01.2019Правила

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування послугами встановлюють, права та обов’язки Сторін, порядок та умови укладення Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг (далі — Договір), порядок та умови підключення, доступу та користування телекомунікаційними послугами, передачі і отримання в мережі інформації, які надаються Провайдером.
Правила регулюють всі інші взаємовідносини між Провайдером та Абонентом, що не врегульовані законодавством, в т.ч. порядок розрахунків і платежів, порядок припинення надання послуги, припинення дії Договору, відповідальність Сторін.
1.2. Правила розташовані на офіційному сайті Провайдера. Правила становлять невід’ємну складову частину акцептованого (прийнятого, укладеного) Публічного договору про надання послуг між Провайдером і Абонентом.
1.3. Визначення термінів:
IP-адреса — унікальна адреса комп’ютера в мережі Інтернет
MAC-адреса — це апаратна адреса, яка є унікальною для кожної мережевої карти.
Маршрутизатор (Router) — мережевий пристрій, що на основі інформації про топологію мережі і певних правил приймає рішення про пересилку пакетів мережевого рівня моделі OSI між різними сегментами мережі.
Комутатор (Switch) — пристрій призначений для з’єднання декількох вузлів комп’ютерної мережі в межах одного сегменту.
Бездротова точка доступу (Access Point) — пристрій що виконує функцію мосту між бездротовими і кабельними дільницями мережі.
Абонент — фізична особа,?що здійснила процедуру реєстрації (перереєстрації), яка є свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов Договору, та була підключена до обладнання Провайдера Аванс — попередній грошовий внесок Клієнта в рахунок наданих у майбутньому послуг Провайдера.
Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг — домовленість між Провайдером та Абонентом про предмет, основні права, обов’язки, порядок розрахунків і відповідальність Провайдера та Абонента щодо підстав, умов та порядку надання, отримання і оплати послуг. Умови Договору уточнюються в Правилах, що є невід’ємною частиною даного публічного договору.
Додаткові послуги — послуги або роботи, що можуть бути надані Абоненту окремо від Послуги та оплачуються Абонентом окремо. Включають послуги по підготовчим до підключення роботам.
Додаткова угода — домовленість між Провайдером та Абонентом про додаткові права, обов’язки і відповідальність Провайдера та Абонента щодо обсягу послуг, строку дії Договору і таке інше, яка має перевагу над омовленостями, встановленими Договором та/або Правилами з тих самих питань.
Період надання послуги — календарний місяць, який починає відліковуватись від дати надходження коштів на особовий рахунок Абонента.
Інтернет — глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов’язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору, яка основана на протоколі TCP/IP. Інтернет складається з множини пов’язаних між собою комп’ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп’ютерів, електронної пошти, дощок об’яв, баз даних та дискусійним групам.
Клієнт — фізична особа, яка уклала з Провайдером Договір але ще: не оплатила Послугу, та/або не була підключена до обладнання Провайдера.
Місце надання Послуг — конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати одну або декілька Послуг.
Мережа — багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мережевого обладнання та інформаційної системи, частини якої логічно пов’язані між собою.
Офіційний сайт Провайдера: www.elitenet.kr.ua.
Особовий рахунок Абонента — рахунок, за яким проводиться облік об’єму, кількості і вартості наданих і спожитих послуг, платежів Абонента і балансовий розрахунок між Провайдером і Абонентом.
Телекомунікаційні послуги (далі — Послуги) — комплекс сервісів Провайдера, наданих Абоненту, що включає в себе:
Технічні: Підключення обладнання Абонента до комунікаційного порту Провайдера, доступу до ресурсів і сервісів мережі передачі даних Провайдера або Інтернету.
Адміністративні: Оформлення та переоформлення договорів, актів, надання розрахунків наданих послуг, зміни тарифних планів та параметрів послуг, призупинення надання послуг, відключення Абонента.
Консультаційні: Надання технічної допомоги у формі консультацій щодо роботи та настроювання абонентського обладнання.
Початок надання послуг — підключення обладнання Абонента до мережі Провайдера.
Припинення надання послуг — остаточне припинення надання послуг за ініціативи Провайдера чи Абонента.
Правила — Правила користування телекомунікаційними послугами, умови надання послуг Абонентам, встановлюються Провайдером, і регулюються також додатковими внутрішніми інструкціями Провайдера та інструкціями з використання цих послуг. Правила розташовані на офіційному сайті Провайдера.
Припинення дії Договору — остаточне припинення надання послуг на підставі умов, викладених у цих Правилах та Договорі.
Провайдер — Фізична особа підприємець – Абашин Андрій Олександрович, що діє на підставі свідоцтва, про державну реєстрацію №523210 від 24.05.2001, внесений до реєстру провайдерів та операторів НКРЗІ за №03-2517/102 згідно рішення №246 від 03.06.2010
Сторони — Провайдер та Клієнт/Абонент.
Тарифи — перелік з описанням і цінами на послуги, що надаються Провайдером.
Тарифний пакет — набір технічних, кількісних і вартісних параметрів Послуги на основі яких Провайдер проводить визначення вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифні пакети встановлюються Провайдером.
Тимчасове припинення надання послуги — тимчасове обмеження обсягу надання Послуги з ініціативи Провайдера або за заявою Абонента.
Акцепт (прийняття, укладення) Публічного договору про надання послуг доступу до Інтернет— повне й беззастережне прийняття умов Публічного договору.
1.4. Акцепт (прийняття, укладання) Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг свідчить про те, що він отримав інформацію про послуги, що надаються, був ознайомлений з цими Правилами, тарифами та умовами Договору, вони йому зрозумілі та він зобов’язується їх виконувати. Акцепт (прийняття, укладання) Публічного договору підтверджує, що інформація та документи, надані Абонентом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України.

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛІЄНТА

2.1. Доступ до телекомунікаційних послуг надається Абоненту на підставі Публічного Договору оферти (надалі – Договір). Договір є основним документом, який встановлює правовідносини між Провайдером та Клієнтом/Абонентом.
2.2. Договір не може бути укладеним або не набере чинності, якщо:
• Не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);
• Вік Клієнта — фізичної особи менше 18 років, або Клієнт у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);
• Клієнт або пов’язані з ним особи, мають заборгованість перед Провайдером за раніше укладеними договорами;
• Клієнт не виконує вимог Провайдера з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цими Правилами, або надав недостовірну інформацію;
• Клієнт не зробив необхідних платежів для акцепту (прийняття) Договору, або кошти не надійшли на поточний рахунок Провайдера;
2.3. Якщо під час перевірки наданих документів та інформації будуть виявлені недоліки, протиріччя або інші порушення, Провайдер має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення. Якщо останнє не буде виконано, Провайдер має право відмовити Клієнту в укладанні Договору.
2.4. Для укладання Договору, Клієнт вказує персональні данні для внесення їх в «Особистий кабінет».
2.5. Для укладення Договору послуг повинні виконуватися технічні вимоги:
• Місце надання послуги повинно знаходитись в зоні покриття мережі Провайдера.
• Клієнт повинен мати обладнання (комп’ютерний пристрій), що має можливість встановлення мережевого адаптера Fast Ethernet, з операційною системою, в якій у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP та підтримується одержання ip-адреси по протоколу DHCP.
2.6. Договір укладається в основному безпосередньо після заявки на підключення.
2.7. Абонентський відділ Провайдера перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі.
2.8. При укладанні Договору Клієнт надає Провайдеру крім заповненої реєстраційної форми «Відомості про Абонента» такі документи та відомості:
2.8.1.
• діючий паспорт громадянина України;
• відомості про своє місце фактичного проживання (поштова адреса);
• відомості про контактні телефони в Україні.
2.9. Якщо в подальшому, під час дії Договору, при перевірці наданої Провайдеру інформації будуть виявлені невідповідності, протиріччя, або виявлені інші порушення, Провайдер має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення, або призупинити надання послуги за Договором.
2.10. При відсутності у Провайдера інформації про можливість підключення, Абонентський відділ Провайдера протягом 3-х робочих днів з моменту здійснення Абонентом процедури реєстрації (перереєстрації) перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі до обладнання Провайдера. У разі наявності такої можливості Договір з Клієнтом набирає чинності на умовах обраного Клієнтом тарифного пакету.
2.11. У разі неможливості підключення обладнання Клієнта до обладнання Провайдера Договір послуг вважається таким, що не набрав чинності.
2.12. Клієнт самостійно обирає, з діючих на момент підписання, тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Провайдера, які діють на момент підключення.
2.13. Клієнт укладає Договір, згідно обраного тарифного пакету і додаткових послуг і одержує квитанцію за сплату послуг.
2.14. Перший рахунок або квитанція повинно бути сплачено протягом 3-х банківських днів з моменту укладення Договору. Договір набуває чинності і Провайдер починає роботи по підключенню Абонента.
2.15. У разі не одержання авансової плати згідно до обраного Тарифного пакету протягом 10 календарних днів, Провайдер має право вважати Договір таким, що не набув чинності.
2.16. Провайдер здійснює підключення Клієнта протягом 10 робочих днів з моменту отримання оплати та виконує стандартний обсяг робіт згідно тарифів, які вказані на сайті Провайдера. Додатково можуть надаватись наступні послуги:
• у разі необхідності та за окрему плату надає Клієнту додатковий кабель та, за наявності можливості, інше обладнання та додаткові послуги;
• встановлює у разі необхідності мережевий адаптер;
• реєструє у мережі Провайдера мережевий адаптер Клієнта, після підключення Клієнтом кабелю до обладнання Клієнта;
• здійснює процедуру конфігурування підключення до мережі стандартними засобами операційної системи, встановленої на комп’ютерному обладнанні Клієнта.
До стандартного обсягу робіт не входять: роботи по прокладанню кабелю у приміщенні Клієнта, встановлення програмного забезпечення на комп’ютерне обладнання Клієнта, налагодження додаткового обладнання клієнта (декодери, маршрутизатори, комутатори, бездротові точки доступу і т.п. ).
2.17. Початок надання послуг оформлюється акцептом Договору.
2.18. У разі відмови Абонента від підключення Провайдер, на основі одержання відповідного письмового прохання з чітким обґрунтуванням від Абонента, повертає сплачені кошти Абоненту. Після цього Договір вважається розірваним.
2.19. Якщо обставини, що суперечать умовам укладання Договору, виявлені після набрання ним чинності, Провайдер має право призупинити дію Договору в односторонньому порядку до моменту усунення вищезгаданих обставин, а також не повертати сплачену Абонентом за Договором суму, якщо особа, що уклала Договір або пов’язані з нею особи мають перед Провайдером заборгованість за раніше укладеними з Провайдером Договорами.

2.20. Здійснення клієнтом, першої оплати, означає, що публічний договір-оферта зрозумілий і клієнт згоден повністю його виконувати.

3.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ

3.1. Моментом початку надання послуги вважається момент фактичне надходження коштів на особовий рахунок Абонента.
3.2. Термін надання Послуги — 24 години на добу 7 днів на тиждень протягом дії Договору.
3.3. Провайдер гарантує надання послуг у повному обсязі лише за умов позитивного залишку на Особовому рахунку Абонента.
3.4. При підключенні Провайдер надає Абоненту:
• IP-адресу по протоколу DHCP або статичну (кількість встановлюється в згідності з існуючими тарифними пакетами зазначеними на сайті провайдера);
• доступ до персональної веб-сторінки статистики та управління сервісами на веб-сайті Провайдера.
3.5. Для однозначної ідентифікації Абонента в мережі, Провайдер призначає Абоненту особистий пароль. Цей пароль має бути зазначений при першому підключенні обладнання Абонента до мережі разом із номером Договору на персональній веб-сторінці статистики та управління сервісами. Будь-яка кількість послуги, що буде передана в мережі з використанням ідентифікованого обладнання, буде вважатися Провайдером як така, що спожита Абонентом, на що Абонент погоджується.
3.7. Листування між Сторонами здійснюється наступним чином:
3.7.1. Офіційні повідомлення Провайдера Абонентам здійснюються шляхом розміщення інформації на офіційному сайті www.elitenet.kr.ua.
3.7.2. У випадках, коли відповідно до Договору або Правил вимагається письмова заява або повідомлення, така заява/повідомлення викладається належним чином у письмовій формі.
3.8. Провайдер надає Послуги в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання.  Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Провайдер не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки, спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.
3.9. Протягом строку дії Договору Абонент має право в встановленому порядку відмовитись від отримання одного, декількох чи всіх обраних видів послуг, якщо це не суперечить положенням будь-якої Додаткової угоди укладеної між Сторонами, про що Абонент зобов’язаний повідомити Провайдера відповідним письмовим повідомленням.
3.10. Провайдер не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості та максимальну якість зображення, але зробить все можливе, для надання найвищої можливої якості Послуги.
3.11. Провайдер має право призупиняти надання Послуги на час проведення регламентних і профілактичних робіт технічних засобів мережі. Сумарний час відсутності послуги не повинен перевищувати 72 години на місяць. Провайдер зобов’язується не пізніше ніж за добу сповістити Абонента про заплановане призупинення надання послуги.
3.12. Провайдер, з технічних причин, у цілях забезпечення стабільності та безпеки абонентської мережі, має право змінювати параметри надання Послуг, IP-адреси Абонентів, обмежувати проходження окремих видів трафіку та доступ до певних ресурсів мережі. Абонент надає право Провайдеру за наявності скарг інших Абонентів проводити вибірковий контроль інформації, що надсилається/отримується Абонентом.
3.13. Абонент не має права без письмової згоди Провайдера перепродавати чи надавати безкоштовно Послугу третім особам, а також зобов’язаний використовувати Послугу виключно на території приміщення, вказаного у Договорі, як адреса споживання Послуги.
3.14. Будь-які дії Абонента, пов’язані з комерційним використанням послуг Провайдера не повинні суперечити законодавству України.

4.ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ

4.1. Абонент стверджує, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комутаційного обладнання проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.
4.2. У зв’язку з фактичною можливістю доступу до кабельної мережі та мережевого обладнання сторонніми особами
Абоненту забороняється:
• користуватися обладнанням Провайдера без заземлення;
• користуватися послугою під час грози чи дощу;
• підключати кабель до джерел електричної напруги;
• залишати працююче обладнання без нагляду.
Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.
4.3. У випадку виникнення пожежі Абонент та/або особи, які мають доступ до обладнання Провайдера, мають негайно знеструмити комп’ютер чи додаткове обладнання та від’єднати кабель.
4.4. Провайдер рекомендує Абоненту та/або особам, які мають доступ до обладнання Абонента мати поруч з робочим місцем інструменти (прилади) для запобігання пожежі, а також пройти інструктаж з пожежної безпеки. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) цієї рекомендації покладається на Абонента.

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ

5.1. Обладнання підлягає поверненню Провайдеру, у разі:
• призупинення надання послуги;
• припинення надання послуг згідно з публічним Договором надання послуг;
5.2. Характеристика обладнання (вартість, серійний номер, марка) фіксується в гарантійному листі з відповідною відміткою, що обладнання надається у користування.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

6.1. Розрахунки за спожиті послуги здійснюються на основі обраного Абонентом тарифного пакету, додатково замовлених послуг та фактично спожитого обсягу і кількості послуг. Кожному Абоненту надається один Особовий рахунок, на якому ведеться облік об’єму, кількості і вартості наданих послуг, а також платежів Абонента.
6.2. Кількість, вартість і технічні параметри послуг, наданих Абоненту в розрахунковому періоді, визначаються відповідно до показників належних Провайдеру технічних засобів виміру кількості, обсягу та вартості послуг, наданих Абоненту. Показники технічних засобів Провайдера є єдиним джерелом інформації про обсяг фактично спожитих послуг при тарифікації і вирішенні суперечок.
6.3. Вартість наданих послуг залежить від відповідного тарифного пакету та обсягу наданих послуг. Облік наданих послуг ведеться:
• за обсягом переданої та отриманої інформації або даних (трафік) у мегабайтах;
• за замовлення або доступ до додаткової послуги;
• за інші послуги, які час від часу впроваджуються Провайдером та які використовуються Абонентом.
6.4. Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Провайдера.
Провайдер не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Провайдера причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата, фільтрацією трафіку з боку Абонента, чи помилками, зробленими Абонентом.
6.5. Кожний тарифний пакет складається з параметрів:
• вартості підключення;
• розміру щомісячної абонентської плати, що включає певний ліміт трафіку або перелік каналів, який може бути спожитий або можуть бути переглянуті протягом розрахункового періоду, користування ресурсами мережі;
• вартості трафіку, що перевищує ліміт, передбачений абонентською платою;
• заявленої максимальної швидкості доступу до мережі Інтернет;
• мiнiмальна швидкiсть в будь-якому тарифному пакетi складає 10Мбiт/с.

6.6. Абонент сплачує мінімальний платіж, передбачений обраним тарифним пакетом, авансом на наступний період надання послуги. Провайдер кожного першого числа нового індивідуального звітного періода резервує суму мінімального платежу з Особового рахунку Абонента. Невикористаний в поточному індивідуальному звітному періоді обсяг трафіку в межах передплаченого ліміту, передбаченого обраним тарифним пакетом, переноситься на наступний період надання послуги. Максимальний обсяг трафіку, що може бути перенесений на наступний період надання послуги не може перевищувати розмір мінімального платежу Абонента.
6.7. У випадку перевищення у поточному індивідуальному звітному періоді ліміту трафіку, передбаченого відповідним мінімальним платежем, Абонент повинен своєчасно сплачувати обсяг спожитого понад ліміт трафіку для підтримки позитивного залишку на своєму Особовому рахунку.
6.8. Для зміни тарифного плану, Абоненту необхідно самостійно обрати його в “Особистому кабінеті”.
6.9. Замовлення Абонентом додаткових послуг, передбачених діючими тарифами Провайдера на додаткові послуги, замовлюються також в “Особистому кабінеті”.
6.10. Абонент має право оскаржити рахунок-звіт (рахунок-фактуру) протягом 10 робочих днів. Оскарження розглядаються протягом 14 робочих днів. При цьому Абонент зобов’язаний оплатити оскаржувану суму рахунку повністю. У разі визнання претензії Абонента обґрунтованою, Провайдер розглядає суму, оплачену Абонентом, як надмірну, і вважає авансом у рахунок майбутніх послуг або повертає, за заявою Абонента.
6.11. Абонент повинен слідкувати за станом свого Особового рахунку, своєчасно вносити кошти і не допускати від’ємного залишку на своєму Особовому рахунку. Поточний стан свого Особового рахунку Абонент може контролювати, завітавши на персональну веб-сторінку статистики та управління сервісами на веб-сайті Провайдера “Личный кабинет” або звернувшись до абонентського відділу Провайдера телефоном.
6.12. У разі від’ємного залишку на Особовому рахунку Абонента Провайдер має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги (повністю відключати обладнання Абонента від ресурсів мережі), а також розірвати Договір у встановлений у ньому строк за непогашення заборгованості Абонента.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Припинення надання Послуги може відбуватися за ініціативою як Провайдера так і Абонента.
7.2. Абонент має право ініціювати припинення надання Послуг на термін не більше ніж на 60 (шістдесят) календарних днів, з початку нового періоду користування послугою. Провайдер припиняє надання Послуг з першого дня нового періоду користування послугою. У заяві слід вказати бажаний термін припинення надання послуги, а також її причину. При цьому, абонентська плата за вказаний період в письмовій заяві Абонента не нараховується.
7.3. Провайдер може тимчасово обмежити обсяг або припинити надання Послуги у випадках:
7.3.1. Вартість наданих Провайдером послуг перевищує суму авансу на Особовому рахунку Абонента і Абонент не виконує своїх зобов’язань щодо сплати послуг Провайдера;
7.3.2. Якщо залишок на Особовому рахунку Абонента є від’ємним більше ніж 5 банківських днів;
7.3.3. Щодо Абонента розпочато процедуру банкрутства, чи на банківський рахунок та майно Абонента накладено арешт;
7.3.4. Абонент невірно вказав свої контактні телефони або іншу інформацію стосовно себе, або не повідомив про їхню зміну, у наслідок чого співробітники Провайдера не мали можливості зв’язатися з ним.
7.3.5. Абонент порушив положення Договору, цих Правил чи законодавства України, та незважаючи на попередження з боку Провайдера, продовжує їх порушувати;
7.3.6. Особа, що уклала Договір, не мала на те необхідних повноважень;
7.3.7. Абонент користується несправним обладнанням, що спричиняє порушення у роботі обладнання Провайдера.
7.3.8. З’ясовуються інші вагомі обставини, не вказані у цих Правилах.
7.4. Провайдер може тимчасово обмежити обсяг або припинити надання Послуг без попередження Абонента у випадках:
7.4.1. Вчинення Абонентом, або з використанням його мережевих реквізитів дій, які є небезпечними для функціонування мережі, або порушують Норми користування мережею, абонент використовував мережу для дій незаконного, або аморального характеру, а також таких, які порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств або викликають їхні скарги;
7.4.2. Абонент розповсюджує в мережі віруси, або інші небажані компоненти, вчинює дії направлені на отримання конфіденційної інформації, або інформації з спеціальним доступом;
7.5. Надання Послуг поновлюється протягом 1 робочого дня з моменту усунення наведених у пункті 6.3 обставин та компенсації понесених збитків.
7.6. Якщо протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту появи від’ємного залишку на Особовому рахунку Абонент не погасив заборгованість, Провайдер має право повністю припинити надання Послуг Абоненту. При цьому з моменту повного припинення надання Послуги мінімальні платежі не нараховуються. В цьому випадку Провайдер поновлює надання Послуги протягом 2 (двох) робочих днів з моменту здійснення Абонентом процедури перереєстрації та зарахування на особовий рахунок Провайдера оплати заборгованості Абонента та оплати повторної активації (згідно Тарифів).
7.7. Договір втрачає чинність у таких випадках:
• відмови Абонента від Послуг у порядку, встановленому у Договорі;
• відмови Провайдера у подальшому наданні послуг Абоненту в порядку, встановленому у Договорі;
• закінчення строку дії Договору;
• після 14 (чотирнадцяти) днів з моменту припинення надання послуги, якщо Абонент за цей час не сплатив заборгованість;
• порушення Абонентом чинного законодавства України при використанні Послуг, а також вчинення Абонентом або з використанням його мережевих реквізитів дій, які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет;
• Абонент надав недостовірні відомості або документи про себе;
7.8. Для припинення дії Договору за власною ініціативою Абонент має особисто або через уповноваженого представника оформити письмову заяву про припинення дії Договору. Абонент має право надіслати письмову заяву про припинення дії Договору поштою.
7.9. Припинення дії Договору не звільняє Абонента від сплати рахунків за надані послуги та остаточного рахунка за послуги, фактично надані в звітному періоді припинення Договору. Остаточний рахунок повинен бути оплачений у вказані в ньому терміни.
7.10. У випадку припинення дії Договору Клієнт має право укласти з Провайдером новий Договір на загальних умовах відповідно до розділу 2 цих Правил.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання цих Правил та умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно Договору, цих Правил, та з чинним законодавством України.
8.2. Після підписання Договору й до моменту початку надання Послуг Абоненту Провайдер звільняється від будь-якої відповідальності за ненадання Послуг. Права Абонента та обов’язки Провайдера щодо надання Послуг виникають лише після підключення обладнання Абонента до обладнання Провайдера.
8.3. До початку надання Послуг Абонент несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні Провайдеру (пошкодження обладнання Провайдера, введення в оману Провайдера шляхом надання неправдивої інформації при укладені Договору та інше).
8.4. Відповідальність за проведення оформлення, затвердження проектної документації, отримання дозволів на дійснення монтажних робіт щодо прокладки абонентської кабельної лінії, покладається на Абонента.
8.5. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та працездатність самого обладнання.
8.6. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням Послуг. При цьому Провайдер не надає ніяких гарантій, явних або неявних і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуг або мережі. Абонент одноособово несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує через Послуги або Інтернет взагалі.
8.7. Провайдер не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали, які містяться в мережі Інтернет, і не контролює їх. Провайдер попереджає, що деякі з них носять відвертий сексуальний характер або можуть містити зневажливу особисто для Абонента інформацію.
8.8. Абонент несе повну відповідальність за збереження свого Пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.
8.9. Провайдер не несе ніякої відповідальності за оповіщення третіх осіб про розірвання даного Договору.
8.10. Провайдер не несе ніякої відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес пов’язані з використанням або неможливістю користуватися Послугами, в тому числі в результаті дії обставин, передбачених п. 8.1, 8.2 цих Правил.
8.11. Провайдер не несе ніякої відповідальності за упущену вигоду або моральну шкоду пов’язані з використанням послуг, або неможливістю користуватися Послугами, незалежно від того, мав змогу чи ні Провайдер передбачати можливість таких наслідків та запобігти їм.
8.12. Провайдер не несе ніякої відповідальності за часткове, або повне пошкодження кабелю, обладнання та ін., що знаходяться поза межею відповідальності Провайдера. Межа відповідальності Провайдера закінчується на обладнанні Провайдера (розподільча коробка у відповідному будинку, до якого підключено Абонента) від якого проводиться кабель до приміщення Абонента. Межа відповідальності Абонента починається від обладнання Провайдера (розподільчої коробки у відповідному будинку до якого підключено Абонента) та закінчується обладнанням Абонента включно.
8.13. Якщо Абонент пошкодить обладнання Провайдера, у зв’язку з самовільним виконанням робіт по ремонту або заміні обладнання, а також якщо пошкодження обладнання Провайдера спричинила відсутність заземлення кінцевого обладнання Абонента, Абонент повинен відшкодувати в повному обсязі всі збитки та упущену вигоду Провайдеру.
8.14. Абонент несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, що виникла у зв’язку з порушенням правил безпеки користування телекомунікаційними послугами передбачених цими Правилами та іншими встановленими чинним законодавством України нормативами.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ТА ІНШІ ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили, а також внаслідок дій третіх осіб, прийняття актів державних органів та інших незалежних від Сторін обставин, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором, як то призупинення надання послуги внаслідок перерв в подачі електроенергії до будинку, внаслідок перебоїв на зовнішньому каналі, пошкодження кабелів Провайдера гризунами тощо.
9.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють надзвичайні і непереборні сили (стихія, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), дію яких неможливо упередити застосуванням звичайної практики персоналу Провайдера або силами фізичної особи і які є обставинами, що звільняють Провайдера або Абонента від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.
9.3. У випадку виникнення обставин непереборної сили, інших обставин, що виключають відповідальність сторін Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє належним чином про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили, інших обставин, що виключають відповідальність сторін, Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє належним чином про таке припинення іншу сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.
9.4. У випадку порушення Стороною, яка знаходиться під дією обставини непереборної сили, вимог п.8.3 цих Правил, вона втрачає право посилатись на таку обставину як на підставу для звільнення від відповідальності.
9.5. Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов’язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

10.1. Інформація про Абонента, що міститься у персональному кабінеті Абонента, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.2. Провайдер рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх обновляти, щоб запобігти не правильній роботі обладнання та зараженню його вірусами. При зараженні комп’ютерного обладнання Абонента трафік може значно збільшитися, Провайдер в такому випадку не несе ніякої відповідальності та весь трафік підлягає оплаті.
10.3. Провайдер не несе відповідальність і ризики, пов’язані з збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання.
10.4. Абонент надає право Провайдеру для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується\пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. З пропозиціями по покращенню надання Послуг, та з усіх неузгоджених Договором, або Правилами питань Абоненти можуть звертатися за роз’ясненнями до Провайдера, який вивчає та узагальнює пропозиції, та вносить зміни в діючі правила, організацію виробництва Послуг та роботу обладнання.
11.2. Усі спірні питання, що випливають з цих Правил або Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо переговори не приведуть до вирішення спору, справа передається на розгляд до відповідного суду згідно з правилами підвідомчості та підсудності, встановленими чинним законодавством України.
11.3. Зміни та доповнення до цих Правил або публічного договіру можуть бути внесені Провайдером і набирають чинності з моменту їх розміщення на сайті Провайдера, в розділі “Договор”.